ขอเชิญรับฟังแผนการสรรหาคณบดีคณะเกษตร (6 ก.ย. 60)

  • Print

 ขอเชิญรับฟังแผนการสรรหาคณบดีคณะเกษตร

ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ