kasetsart

แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลและแบบฟอร์มสมัคร

เพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ

คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล

- แบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ (อาจารย์และบุคลากร)

- แบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ (นิสิต)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152