kasetsart

แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลและแบบฟอร์มสมัคร

เพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ

คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล

- แบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ (อาจารย์และบุคลากร)

- แบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ (นิสิต)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152