kasetsart

โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ดังนี้

  1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ พิมพ์ใบสมัครโดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น.
  2. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบฯ กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ไปที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเสนอขอรับการพิจารณารางวัลทั้ง 2 ประเภท ให้ยื่นใบสมัครและแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ พิจารณาต่อไป

Download  เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

 

(ลงนาม) สิรี ชัยเสรี

(รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152