kasetsart

แจ้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router)

 

 

 

 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ แจ้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152