kasetsart

ขอเชิญร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดี ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทยของเราจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ก็ด้วยการมีภาคเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง เนื่องจากฐานทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ของชาติที่มีอยู่  ล้วนแล้วแต่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร นอกจากนี้ ประเทศชาติยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพี่น้องเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นปราชญ์เกษตรของแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิสังคม เป็นผู้ช่วยเหลือเผยแพร่ความคิดและความรู้ใหม่ๆ  ที่ค้นพบนอกเหนือจากตำราในมหาวิทยาลัย ดังนั้นปราชญ์เกษตรเหล่านี้ จึงเป็นพลังที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาการเกษตรของชาติด้วยทั้งสิ้น

      การผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น  ใช่ว่าจะทำได้จากระบบการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากแต่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของพี่น้องเกษตรกรไทยที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งของประเทศ ที่ผ่านการพิสูจน์ตนเองด้วยประสบการณ์ตรงและความสำเร็จที่ผ่านมาอย่างยาวนานในแต่ละไร่นา หรือในแต่ละชุมชน โดยสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆที่เป็นความรู้หรือภูมิปัญญาที่เรียกว่าเป็น“ของจริง” สำหรับท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงยังเป็นผู้มีจิตใจสาธารณะไม่ตระหนี่ในวิชาความรู้ เผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรเหล่านี้เราเรียกว่า “บัณทิตทางการเกษตรโดยธรรมชาติ” หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า ปราชญ์ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นั่นเอง

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของบัณฑิตทางการเกษตรโดยธรรมชาติ และเป็นโอกาสอันดีที่จะแจ้งเตือนแก่สังคมไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเกษตรกรรม ซึ่งก็คือแหล่งผลิตข้าวปลาอาหารที่ทุกคนต้องบริโภคอยู่ในทุกวัน จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือก “ปราชญ์เกษตร  72 ปี” จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาทางการเกษตรในโอกาสแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 72 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่ทำคุณประโยชน์แก่การเกษตรในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งคน ภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญคือ เป็นผู้มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่สร้างขึ้น ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์จริงและได้เผยแพร่แก่สาธารณะมาแล้ว สำหรับคณะกรรมการคัดเลือก “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” นั้น ได้แก่ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

      ผลการคัดเลือก “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” จำนวน 77 คน 77 จังหวัด ได้แก่ ปราชญ์เกษตร ภาคเหนือ จำนวน  9 คน  ภาคตะวันออก จำนวน 7 คน ภาคตะวันตก จำนวน  5 คน ภาคกลาง จำนวน 22 คน ภาคอีสาน จำนวน 20 คน และ ภาคใต้ จำนวน 14 คน ครอบคลุมในความเป็นปราชญ์เกษตร 12 ประเภท คือข้าว  ป่าไม้  ประมง  ปศุสัตว์  ดิน  พืชไร่  ไม้ผล  ผักและสมุนไพร  ไม้ดอกไม้ประดับ  แมลงเศรษฐกิจ  การใช้วัสดุเหลือใช้ และ พัฒนาชุมชน

    ปราชญ์เกษตร 72 ปี ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 77 คน มีปราชญ์เกษตรชาย จำนวน 68 คน ปราชญ์เกษตรหญิงจำนวน 9 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 60 ปี  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 25 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน เปรียญธรรมประโยค 3 จำนวน 1 คน โรงเรียนพันจ่า จำนวน 1 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 16 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 21.00 น.  ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” ปาฐกถา เรื่อง “ปราชญ์เกษตรชุมชน...นักส่งเสริมการเกษตรที่แท้ของไทย” โดย ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  การเสวนา “ปราชญ์เกษตรทั่วไทยสำคัญไฉน”  โดยปราชญ์เกษตร และ งานเลี้ยงแสดงความยินดี

ไม่ว่าท่านจะสำเร็จการศึกษาในระดับใด หรือจากสถาบันใดก็ตาม

ท่านคือบัณฑิตที่แท้จริงของวงการเกษตรไทย

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152