หลักสูตรปริญญาโท

  • Print

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ  
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน      

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน