kasetsart

S M Sehgal Foundation, India เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตร (31 ต.ค. 57)

MR.Raman Sehgal Menber Advisery Board ตัวแทนจาก S M Sehgal Foundation,India เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตร นำโดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ในการหารือความร่วมมือด้านการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กับศูนย์วิจัยข้าวโพด และข้าวฟ่างแห่งชาติ โดย ดร.สรรเสริญ จำปาทอง ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

   
   
   
   

 

University of Tsukuba - Japan เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตร (1 ส.ค. 57)

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร รศ.ดร.เอ็จ สโรบล รศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดำเนินงานการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระยะสั้น โดยมี Assoc. Prof Dr. Nakao Nomura และ Miss Kaori ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ AIMS ของมหาวิทยาลัยทสึคุบะ และนิสิตระดับปริญญาตรีสาขา Agro-biological resource sciences จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตร และภาควิชา  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 
   

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152