kasetsart

คณะผู้บริหารคณะเกษตรขอแสดงความยินดีให้กับนิสิตเรียนดีที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” (13 ม.ค. 58)

       คณะผู้บริหารคณะเกษตรขอแสดงความยินดีให้กับนิสิตเรียนดีที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” เนื่องด้วยกองกิจการนิสิต มก. จัดพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี โดยนิสิตคณะเกษตรที่ได้รับทุนในครั้งนี้มีจำนวน 5 ราย ได้แก่ 

1. น.ส.นาเดีย ศรีดุลย์พันธุ์ สาขาอาหารและโภชนาการ

2. น.ส.กนกวรรณ จัดวงษ์ สาขาอาหารและโภชนาการ  

3. น.ส.กาญจนา เจริญพิริยะ สาขาอาหารและโภชนาการ

4. น.ส.อภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร   

5. น.ส.กนกรัตน์ หนูสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

คณะผู้บริหารคณะเกษตรได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 (13 ม.ค. 58)

       คณะผู้บริหารคณะเกษตรได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556  โดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญา กิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พลศึกษา) จ่าอากาศเอก เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร , ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ , ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) นายอเนก บุญหนุน , ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) Mr. Erich Erber , ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีวนวัฒน์) นายบัวพันธ์ บุญอาจ , ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) นายวิชัย เฉิดจะโปะ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูมซี โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

คณะเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดงาน “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” (19 ธ.ค. 57)

        คณะเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดงาน “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” ในครั้งนี้ ฯ พณ ฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบรอบการสถาปนา 72 ปี และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาทางการเกษตรในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรกรไทย ในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รอบรู้ของท้องถิ่น จำนวน 77 คน จาก 77 จังหวัด โดยมีรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกปราชญ์เกษตร 72 ปี ตามลำดับ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร โดยสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ได้จัดงาน การแสดงพัฒนาการเด็ก ประจำปี โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร (19 ธ.ค. 57)

         ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร โดยสาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ได้จัดงาน การแสดงพัฒนาการเด็ก ประจำปี โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร คณะเกษตร เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการการเติบโตของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1-3 และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และโรงเรียน ทั้งนี้ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์วสพร นิชรัตน์ หัวหน้าสาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก อาจารย์จุไรพร  รอดเชื้อ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาล คหกรรมศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตร มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ (16 ธ.ค. 57)

  ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตร  มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152