kasetsart

  • Test
  1. International Relations
  2. ประชุม / อบรม / สัมมนา
  3. รับสมัครงาน
  4. สาระน่ารู้
  5. จัดซื้อ จัดจ้าง
  6. ข่าวทั่วไป

Student Exchange Form of Faculty of Agriculture

1. Category 1 Foreigner Student Form : https://goo.gl/c8aeGa
2. Category 2 KU Student Form : https://goo.gl/AD3MLD
3. Category 3 Visitor Form : https://goo.gl/GYgfvs

 

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชไร่นา)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา)

*** อ่านประกาศรับสมัครงานทั้งหมด ***

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2562

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตผลการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารโรงอาหาร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารร้านกาแฟไร่สุวรรณ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

 

 *** อ่านประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด ***

 

ปฏิทินกิจกรรม

Read more...
 

การจัดทำแผนความต้องการงบ
ลงทุน
ระยะ 5 ปี (งบประมาณ
แผ่นดิน)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2568

Read more...
 

LAB กลางคณะเกษตร

Read more...
 

มุมภาพสวยๆ ของคณะเกษตร

งานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) เข้าร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 เพื่อนำเสนอภาพรวมผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 3 ปี ของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร พร้อมรับมอบโล่ขอบคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) มอบโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในงานนี้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ศูนย์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ซึ่งผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร และคณะ ที่นำเสนอโดยนายภานุพงษ์ คงจิว นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชไร่นา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร จากผู้นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 114 เรื่อง

 
 
   

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152