คณะผู้บริหารคณะเกษตรขอแสดงความยินดีให้กับนิสิตเรียนดีที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” (13 ม.ค. 58)

  • Print

       คณะผู้บริหารคณะเกษตรขอแสดงความยินดีให้กับนิสิตเรียนดีที่ได้รับ “ทุนภูมิพล” เนื่องด้วยกองกิจการนิสิต มก. จัดพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี โดยนิสิตคณะเกษตรที่ได้รับทุนในครั้งนี้มีจำนวน 5 ราย ได้แก่ 

1. น.ส.นาเดีย ศรีดุลย์พันธุ์ สาขาอาหารและโภชนาการ

2. น.ส.กนกวรรณ จัดวงษ์ สาขาอาหารและโภชนาการ  

3. น.ส.กาญจนา เจริญพิริยะ สาขาอาหารและโภชนาการ

4. น.ส.อภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร   

5. น.ส.กนกรัตน์ หนูสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558