คณะเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดงาน “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” (19 ธ.ค. 57)

  • Print

        คณะเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดงาน “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” ในครั้งนี้ ฯ พณ ฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบรอบการสถาปนา 72 ปี และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาทางการเกษตรในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรกรไทย ในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รอบรู้ของท้องถิ่น จำนวน 77 คน จาก 77 จังหวัด โดยมีรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกปราชญ์เกษตร 72 ปี ตามลำดับ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557