คณะผู้บริหารคณะเกษตรได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 (13 ม.ค. 58)

  • Print

       คณะผู้บริหารคณะเกษตรได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556  โดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญา กิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พลศึกษา) จ่าอากาศเอก เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร , ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ , ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) นายอเนก บุญหนุน , ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) Mr. Erich Erber , ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีวนวัฒน์) นายบัวพันธ์ บุญอาจ , ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) นายวิชัย เฉิดจะโปะ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูมซี โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558