ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบ 22 ปี (16 ธ.ค. 57)

  • Print

        ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบ 22 ปี ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557