คณบดีคณะเกษตร เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ “Building Bridge for Eco-Economics” (18 พ.ย. 57)

  • Print

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ “Building Bridge for Eco-Economics” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครบ 5 ปี ในปีพ.ศ.2558 เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้บริหารและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยและนานาชาติ ฝ่ายองค์กรภาคเอกชนที่มีความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ในด้านกองทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ การวิจัยในด้านการเกษตรและอาหาร สิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.นายแพทย์ กำจร ตติยกวี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในกลุ่มเกษตรและอาหาร “Food and Agricultural Cooperatives-Academic and Business Sector” ในภาคบ่าย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557