ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (21 พ.ย. 57)

  • Print

      ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2556 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” Open House จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงแนวทางสำหรับการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่สนใจ ตามความถนัดของตนเอง ทั้งนี้คณะเกษตรได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในหลักสูตรสาขาด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์