kasetsart

กิจกรรมคณะเกษตร

ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (21 พ.ย. 57)

      ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2556 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” Open House จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงแนวทางสำหรับการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่สนใจ ตามความถนัดของตนเอง ทั้งนี้คณะเกษตรได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในหลักสูตรสาขาด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152