การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” (29 - 30 ต.ค. 57)

  • Print

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center (FFTC) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” แนวทางปัจจุบัน และมุมมองอนาคตสำหรับวิทยาการ และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2557