อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนภาพวาดจิตรกรรม จากโครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” จากคณะเกษตร (10 พ.ย. 57)

  • Print

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนภาพวาดจิตรกรรม จากโครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” จากคณะเกษตร โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกูล รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและบริการวิชาการ  เพื่อร่วมสมทบกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557