kasetsart

กิจกรรมคณะเกษตร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนภาพวาดจิตรกรรม จากโครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” จากคณะเกษตร (10 พ.ย. 57)

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนภาพวาดจิตรกรรม จากโครงการเกษตรศิลป์ 72 ปี “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน” จากคณะเกษตร โดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกูล รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและบริการวิชาการ  เพื่อร่วมสมทบกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

 
 
   
   

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152