งาน Special Event Business Dinner Talk for International Technical Workshop“ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” (28 ต.ค. 57)

  • Print

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center (FFTC) จัดงาน Special Event Business Dinner Talk for International Technical Workshop“ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ และ ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เดนท์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557