kasetsart

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเกษตร เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการเกษตรในเอเชีย

และเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรเขตร้อน

พันธกิจ/ภารกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นมืออาชีพและผู้นำทางวิชาการด้านการเกษตร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2. พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความอยู่ดีกินดีและรักษาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

3. บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างเศรษฐกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้เข้มแข็ง

4. ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ

 

ค่านิยมองค์การ (Core Value)

รับผิดชอบ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร

 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทันสมัย หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของสังคม

2. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในอดีตและปัจจุบัน

3. มีมรดกทัพยากรทางวิชาการที่เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้และชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน

4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า และระดับนานาชาติ

5. มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริง

6. มีศักยภาพและมีประสบการณ์การบริการวิชาการแก่สังคม และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสังคม

 

ทิศทาง (Direction)

1. สนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาตรีมาตรฐานสูง

2. เสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยทุกระดับ ที่สามารถสร้างองค์ความรู้เฉพาะทางและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติชั้นนำ

3. เสริมสร้างกลไกการเป็นศูนย์กลางการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรเขตร้อนของโลก

4. พัฒนาและสร้างเวทีประชาคมวิชาการเกษตรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร (ไตรมาสที่ 2)

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร (ไตรมาสที่ 2)

 

1. ด้านการศึกษา

    1.1 จำนวนหลักสูตร

    1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

    1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด

    1.4  จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

2. ด้านการวิจัย

    2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ

    2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

3. ด้านบริการวิชาการ

    3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ

    3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

4. ด้านบริหารจัดการ

   4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง (หน่วย : คน)

   4.2 จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน) (หน่วย : คน)

   4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)

   4.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

   4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร (ไตรมาสที่ 1)

 

1. ด้านการศึกษา

    1.1 จำนวนหลักสูตร

    1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

    1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด

    1.4  จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

2. ด้านการวิจัย

    2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ

    2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

3. ด้านบริการวิชาการ

    3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ

    3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

4. ด้านบริหารจัดการ

   4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง (หน่วย : คน)

   4.2 จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน) (หน่วย : คน)

   4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)

   4.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

   4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร

ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตร

 

1. ด้านการศึกษา

    1.1 จำนวนหลักสูตร

    1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

    1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด

    1.4  จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์

2. ด้านการวิจัย

    2.1 จำนวนโครงการวิจัย และงบประมาณ

    2.2 จำนวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

3. ด้านบริการวิชาการ

    3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ

    3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทำวิจัย

4. ด้านบริหารจัดการ

   4.1 จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง (หน่วย : คน)

   4.2 จำนวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน) (หน่วย : คน)

   4.3 จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)

   4.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)

   4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152