งานแถลงข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” (15 ต.ค. 57)

  • Print

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center (FFTC) จัดงานแถลงข่าวการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ และ ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยคุณนาคร ศิลาชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557