kasetsart

  • Test
  1. International Relations
  2. ประชุม / อบรม / สัมมนา
  3. รับสมัครงาน
  4. สาระน่ารู้
  5. จัดซื้อ จัดจ้าง
  6. ข่าวทั่วไป

Student Exchange Form of Faculty of Agriculture

1. Category 1 Foreigner Student Form : https://goo.gl/c8aeGa
2. Category 2 KU Student Form : https://goo.gl/AD3MLD
3. Category 3 Visitor Form : https://goo.gl/GYgfvs

 

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชากีฏวิทยา)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา)

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา)

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีสัมภาษณ์ สำนักงานเลขานุการ (คณะเกษตร)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช)

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร 

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชไร่นา)

*** อ่านประกาศรับสมัครงานทั้งหมด ***

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2562

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตผลการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารโรงอาหาร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารร้านกาแฟไร่สุวรรณ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

 

 *** อ่านประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด ***

 

ปฏิทินกิจกรรม

Read more...
 

การจัดทำแผนงบประมาณเงิน
รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

Read more...
 

LAB กลางคณะเกษตร

Read more...
 

มุมภาพสวยๆ ของคณะเกษตร

ผู้บริหาร มก. มอบหนังสือเชิญผู้บริหารบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (10 ก.ค. 57)

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) แก่ นายเอนก บุญหนุน รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะเกษตรโดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.เอ็จ สโรบล พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหนังสือเชิญ ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตรอกจันทน์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

 

   

 

การประชุมอาจารย์ ประจำปี 2557 (17 ก.ค. 57)

ผู้บริหารคณะเกษตร จัดโครงการประชุมคณาจารย์ ประจำปี 2557 เรื่อง “คณะเกษตรในยุคการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์ คณะเกษตรได้พบปะ ทำความรู้จัก และร่วมรับฟังข้อมูลความเป็นมา โครงสร้างใหม่ของคณะเกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” ให้กับคณาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตร จำนวน 10 รางวัล “รางวัลรวงทองเกียรติคุณ” สำหรับคณาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำคณะ จำนวน 4 รางวัล รวมทั้งคณาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะเกษตร แบ่งเป็น คณาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ 2 ท่าน คณาจารย์ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ท่าน คณาจารย์ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 18 ท่าน คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 5 ท่าน อีกทั้งคณาจารย์คณะเกษตรยังได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถานภาพคณะเกษตรปัจจุบันกับยุทธศาสตร์เชิงรุก” โดย ผศ.ดร.สุตเขขต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร การบรรยาย เรื่อง “เป็นอาจารย์ยุคนี้ ใครว่า...อยู่ยาก” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. และอดีตเลขาธิการ สกอ. และการบรรยาย เรื่อง “บุคลิกภาพอาจารย์ในยุคดิจิตอล” โดย ผศ.ดร.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557 (17 ก.ค. 57)

ผู้บริหารคณะเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ คณะเกษตร ประจำปี 2557 เรื่อง “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตร รวมทั้งศูนย์ฯ สถานีฯที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะเกษตร ได้พบปะ ทำความรู้จัก และร่วมเข้ารับฟังข้อมูลความ เป็นมาโครงสร้างใหม่ของคณะเกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน  และสามารถประสานงานร่วมกันในภารกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้บุคลากรฯคณะเกษตร ยังได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง “สถานภาพคณะเกษตรปัจจุบันกับยุทธศาสตร์เชิงรุก” โดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร การบรรยาย เรื่อง “บุคลิกภาพ...ส่งและเสริมการทำงาน” โดย ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ และการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร” โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน-ศาสตร์ มก. กพส. จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ผู้สร้างชื่อเสียงสู่คณะเกษตร จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ แบ่งเป็น บุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการที่ได้รับการปรับตำแหน่ง จำนวน 11 ท่าน บุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2 ท่าน บุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เมื่อ 17 กรกฎาคม 2557

ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร (21-23 ก.ค. 57)

ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Attachments:
Download this file (Announcement direct Admission.pdf)Announcement direct Admission.pdf[ ]165 kB

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152