ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการกลาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 06:37 น.

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร

ประเภทการขอใช้บริการ 

1.  การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

2.  การขอยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

3.  การขอใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการกลางฯ สำหรับงานวิจัย

4.  การขอใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการกลางฯ สำหรับงานการเรียนการสอน/ฝึกอบรม

5.  การขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางฯ

6.  การขอใช้  key card

หมายเหตุ ผู้จะขอใช้บริการควรส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

 

ขั้นตอนการให้บริการ

การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกลางฯ

·       กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (FOA-LAB 01)

·       หากต้องการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย  key card กรอกแบบฟอร์มขอใช้ key card สำหรับอาจารย์  (FOA-LAB 06) หรือ นิสิต/ผู้ช่วยวิจัย (FOA-LAB 07)  แนบมาด้วย

·       ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ 

·       นักวิทยาศาสตร์แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ  

·       นักวิทยาศาสตร์ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ และรับบัตรการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการกลาง 

 

การขอยืมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกลางฯ 

·       กรอกแบบฟอร์มขอใช้ยืมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ FOA-LAB 02

·       กรณีขอยืมเครื่องวัดการสังเคราะห์แสงในพืช ให้กรอกแบบฟอร์มแนบขอยืม FOA-LAB 02 (1) มาด้วย

·       ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ 

·       นักวิทยาศาสตร์แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ  

·       นักวิทยาศาสตร์ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ และรับเครื่องมือ 

 

การขอใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการกลางฯ สำหรับงานวิจัย

·        กรอกแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการสำหรับการงานวิจัย FOA-LAB 03 ระบุระยะเวลา

      การขอใช้และขนาดพื้นที่ให้ชัดเจน  พร้อมกับแนบแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ  

      (FOA-LAB 01) มาด้วย

·         หากต้องการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย  key card กรอกแบบฟอร์มขอใช้ key card

      สำหรับอาจารย์  (FOA-LAB 06) หรือนิสิต/ผู้ช่วยวิจัย (FOA-LAB 07) แนบมาด้วย

·         ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ 

·         นักวิทยาศาสตร์แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ  

·         นักวิทยาศาสตร์ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ และรับบัตรการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการกลาง 

 

การขอใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการกลางฯ สำหรับการเรียนการสอน/ฝึกอบรม

·        กรอกแบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการสำหรับการงานวิจัย FOA-LAB 04 ระบุระยะเวลา

      การขอใช้ พร้อมกับแนบแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (FOA-LAB 01) มาด้วย

·         หากต้องการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการด้วย  key card กรอกแบบฟอร์มขอใช้ key card สำหรับ

      อาจารย์  (FOA-LAB 06) แนบมาด้วย

·          ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอขออนุมัติ

·         นักวิทยาศาสตร์แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

·         รับบัตรการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการกลาง

 

การขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางฯ

·       กรอกแบบฟอร์มขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางฯ  (FOA-LAB 05) ระบุวัน เวลาให้ชัดเจน

·       ส่งแบบฟอร์มที่นักวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอขออนุมัติ

·       นักวิทยาศาสตร์แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 01:49 น.
 
 
_20110308_1997078170.jpg
สมาชิก : 64
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 62377