Google+ Faculty of Agriculture KU
  ข่าวอบรมสัมนา   ข่าวเด่น   ประชาสัมพันธ์คณะเกษตร
Thailand - Taiwan Bilateral Conference
call for abstracts/papers 8th Thailand - Taiwan Bilateral Conference "Science Techonology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food"
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัด"โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชากรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" รับสมัครวันนี้ ถึง 25 เมษายน2557
ประชุมวิชาการด้านอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี2557
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อยฯ จัดการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557
ตรวจสุขภาพคณะเกษตรประจำปี2557
คณะเกษตรบริการตรวจสุขภาพคณาจารย์ อาจารย์อาวุโส และบุคลากรประจำปี 2557 ในวันที่ 28 พค.57 เวลา 7.00-12.00นซ
ASEAN International Mobility for Students
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเจ้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mibility for Students (AIMS) ประจำปีการศึกษา2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา2557
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ปี พศ.2557 ภายใต้การสนับสนุนจากคณะเกษตร
 
  ข่าว
[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชากีฎวิทยา
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(272)
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(2890)
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(2172)
[รับสมัครงาน] เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
[รับสมัครงาน] ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา
[จัดซื้อจัดจ้าง] สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด
[การศึกษา] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
[การศึกษา] โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อนหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ครั้งที่ 2/2557
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชากีฎวิทยา
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโรคพืช
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาสัตวบาล
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งช่างเทคนิคสังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[จัดซื้อจัดจ้าง] สอบราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด
[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดศูนย์วิจัยเข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
[อบรมสัมนา] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"หลักโภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารรุ่นที่ 11
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
<<< ข่าวทั้งหมด >>>
  ภาพกิจกรรมคณะเกษตร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
คู่มือการใช้งาน
  ทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยน
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา ปี2556
รายละเอียดทุนการศึกษา Expert III
รายละเอียดทุนการศีกษา LotusIII
Technology Grants
REARCA Regional Professorial Chair Grants for academic Year 2012-2013
Exchange by Promoting Qualtiy Education,Research and Training in South &Southest Asia(EXPERTS III)
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศีกษาระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย(โครงการนำร่อง)
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ปี 2555
ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)
ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
ทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowships Program
  วีดีโอแนะนำคณะเกษตร
   สื่อเกษตร
external link
emmeting
  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152