Google+ Faculty of Agriculture KU
  ข่าวอบรมสัมนา   ข่าวเด่น   ประชาสัมพันธ์คณะเกษตร
สารทดแทนน้ำตาลและการผลิตไอศกรีมสมุนไพรปราศจากน้ำตาล
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง สารทดแทนน้ำตาลและการผลิตไอศกรีมสมุนไพรปราศจากน้ำตาล ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
อบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จัดสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ครั้งที่6 เรื่อง "คหกรรมศาสตร์กับความั่นคงด้านอาหารและครับครีว" ในวันเสาร์ที่13 กันยายน 2557
อบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดย ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร
FOA E-News ฉบับพิเศษ เมษา57
คณบดีคณะเกษตรและคณบดีคณะเกษตรกำแพงแสนร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ(วาระพิเศษ) เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 <<อ่าน>>
FOA E-News ฉบับพิเศษ เมษา57
FOA E-News ฉบับพิเศษ เมษายน 2557
ตรวจสุขภาพคณะเกษตรประจำปี2557
คณะเกษตรบริการตรวจสุขภาพคณาจารย์ อาจารย์อาวุโส และบุคลากรประจำปี 2557 ในวันที่ 28 พค.57 เวลา 7.00-12.00นซ
 
  ข่าว
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาภาควิชาคหกรรมฯ
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาสัตวบาล
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[รับสมัครงาน] รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
[รับสมัครงาน] รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนายช่างเทคนิคภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[รับสมัครงาน] รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาพืชสวน
[รับสมัครงาน] ผลการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาโรคพืช
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(ด้านผัก)
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(ด้านสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว)
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(ด้านการออกแบบจัดสวน)
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[ประชาสัมพันธ์] โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้นปีการศึกษา2557 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(ด้านผัก)
[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาคหกรรมฯ
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน(ออกแบบจัดสวน)
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งคราะห์นโยบายและแผน
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งช่างเทคนิคภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล
[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานเลขานุการฯ
[รับสมัครงาน] รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชาพืชสวน
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
[เอกสาร] แบบเสนอโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2557
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสัตวบาล
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[จัดซื้อจัดจ้าง] สอบราคาซื้อ Tablet ระบบปฎิบัติการ ios จำนวน 11 เครื่อง
[รับสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
[จัดซื้อจัดจ้าง] สอบราคาจ้างปรับปรุงห้งเรียนภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เษตรจำนวน 1 งาน
[ข่าวภายใน] แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา
[ผลการสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโรคพืช
[ผลการสมัครงาน] ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[รับสมัครงาน] ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งช่างเทคนิค
[รับสมัครงาน] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[รับสมัครงาน] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานขับรถ
<<< ข่าวทั้งหมด >>>
  ภาพกิจกรรมคณะเกษตร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
คู่มือการใช้งาน
  ทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยน
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา ปี2556
รายละเอียดทุนการศึกษา Expert III
รายละเอียดทุนการศีกษา LotusIII
Technology Grants
REARCA Regional Professorial Chair Grants for academic Year 2012-2013
Exchange by Promoting Qualtiy Education,Research and Training in South &Southest Asia(EXPERTS III)
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศีกษาระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย(โครงการนำร่อง)
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ปี 2555
ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)
ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
ทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowships Program
  วีดีโอแนะนำคณะเกษตร
   สื่อเกษตร
external link
emmeting
  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152